Een nieuw tijdperk is aangebroken. We bevinden ons momenteel in een stroomversnelling. De ontwikkelingen die we zien in het bewuster omgaan met ons voedsel, de aandacht voor de natuur, de aandacht en zorg voor de bijen bijvoorbeeld, maar ook de explosieve groei van yoga- en meditatiebeoefening en de belangstelling voor spiritualiteit in het algemeen, is bepaald geen voorbijgaande hype. Een groter bewustzijn kent geen terugweg. Een hele nieuwe wereld toont zich.

STEUN RO

Er is een einde gekomen aan de patriarchale, hiërarchische periode, die werd gedomineerd door geld, macht, controle en competitie (oorlogen, geweld, strijd en concurrentie) en we treden NU als het ware ‘de nieuwe wereld’ binnen, waarin we meer samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, elkaar aanvullen en meer waardering, zorg en respect hebben voor elkaar, de natuur, maar ook voor onszelf: Eerherstel!

Op de achtergrond van al het dagelijks nieuws waarmee we overspoeld worden, de gebeurtenissen in ons eigen leven en in onze omgeving of ver van ons bed, is dit NU het grootste en het beste nieuws dat je je maar kunt voorstellen. Het werd al aangekondigd door de Maya’s en in de Veda’s, in de astrologie wordt dit het Aquarius-tijdperk (of het Waterman-tijdperk) genoemd en dat brengt grote veranderingen met zich mee: Deze nieuwe tijd wordt gekenmerkt door een groter bewustzijn, meer gelijkwaardigheid, saamhorigheid, Liefde en vrede. Er is al een tijdlang naartoe gewerkt, maar eindelijk lijkt de meter door te slaan naar de grote doorbraak: Dat wat niet meer past in de nieuwe wereld, verliest nu z’n macht.

De vernieuwing was al geruime tijd gaande, maar viel nog lang niet iedereen op. Het ‘oude’ stribbelde ook nog flink tegen, zowel in onszelf als in de wereld, en trok daarmee alle aandacht. Dat zal misschien nog wel even de kop op blijven steken, maar het verliest nu razendsnel terrein. Dat bepaalde zaken in de wereld en in ons persoonlijk leven zo heftig kunnen opspelen, is in dit licht alleen maar ‘goed nieuws’. Zaken als machtsmisbruik, arrogantie, eenzaamheid, onrechtvaardigheid en uitbuiting komen pijnlijk helder aan het licht, juist om verandering te bewerkstelligen. Alles zal eerst gezien moeten worden voor het zich kan omvormen. Maar de veranderingen zijn onontkoombaar en tekenen zich duidelijk af. We kunnen ons ertegen verzetten – dan hebben we het zwaar – of meebewegen en van deze geweldige kans gebruik maken om vorm te geven aan ‘het nieuwe’, veel meer in lijn met wie we echt zijn en in ere herstellend wat de werkelijke waarde van het leven is. Wie zich hiervan bewust is, begrijpt wat hem of haar te doen staat en weet ook welke taak hij of zij zelf heeft, welke rol hij of zij speelt in deze enorme transitie. We bevinden ons momenteel dus niet ‘zomaar’ middenin een grote transformatie naar meer duurzaamheid, milieubewustzijn, nieuwe energievormen en samenlevingsvormen bijvoorbeeld.

Eenheid en vrijheid

Enerzijds ontstaat er een groter besef van Eenheid, anderzijds hebben we meer behoefte aan vrijheid. We eisen die vrijheid ook steeds meer op. Kijk bijvoorbeeld naar de toename van het aantal zelfstandigen, maar ook naar de hoeveelheid echtscheidingen. Er is meer behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, het tot z’n recht komen van onze talenten, het waarmaken van dromen en leven vanuit het hart. Alles wat dat in de weg zit, begint te knellen. Of dat nu een dominante partner is, een veeleisende baas, een overvolle werkweek, of onze eigen vastgeroeste gewoontes, starre overtuigingen of conformerende gedrag zijn, het lijkt erop dat ‘iets’ van binnenuit sterker is geworden en z’n ruimte begint op te eisen.
Tegelijkertijd is er ook een toenemende behoefte aan verbinding, echt contact met anderen, authenticiteit, Stilte en rust, ontspanning, genieten van de kleine dingen in het leven en ‘ontspullen’ bijvoorbeeld. Dat alles leidt tot minder afhankelijkheid, maar wel meer betrokkenheid bij elkaar, meer naastenliefde en compassie.

Wat we de afgelopen jaren ook waarnemen is een sterker ‘protest’, de ‘massa’ roert zich en laat z’n stem horen, dat zijn ontwikkelingen die niet een-twee-drie begrepen worden door het ‘establishment’, men ging naarstig op zoek naar antwoorden. Maar de ‘massa’ laat zich niet meer met een kluitje in het riet sturen of zoet houden, die eist op dat er geluisterd wordt en anders haakt men af. Kortom: We laten ons niet langer onderdrukken of overheersen, we stellen vraagtekens bij ‘het systeem’ en we ontdekken nieuwe vormen van samenleven, relatievormen worden vrijer van aard en we zoeken onze eigen weg. We laten ons niet meer klakkeloos de wet voorschrijven en ontdekken onze eigen kracht. Mensen zijn mondiger geworden. De volgende stap is om gezamenlijk en in harmonie de verschillen en eigenbelangen te overstijgen en naar oplossingen te kijken, die voor iedereen goed zijn en waarbij iedereen tot z’n recht komt, waarbij we elkaar aanvullen en samenwerken.

In dit hele proces, wat in feite al decennia aan de gang is (denk aan de jaren zestig), zijn er duidelijk voorlopers, voortrekkers, die al veel in beweging hebben gebracht en zich volop inzetten om ‘het nieuwe’ te creëren. Soms tegen de klippen op, soms ook grote frustraties opleverend. Maar het begint nu eindelijk z’n vruchten af te werpen. De ‘voorhoede’ inspireert en helpt anderen een handje en geeft het voorbeeld. Veel jonge mensen zijn al helemaal ‘klaar’ voor de nieuwe tijd geboren. Zij konden vaak hun draai maar moeilijk vinden in de ‘oude’ wereld, werden vaak niet goed begrepen en kregen allerhande labels opgeplakt. Ook hun tijd is nu gekomen…

Hoelang het precies zal duren voordat iedereen er de vruchten van kan plukken, hangt van onszelf af. Hoe we er vorm aan geven, hoe we het beleven en of we meebewegen of ons verzetten, dat is per persoon verschillend. Er is namelijk altijd vrije wil, iedereen heeft recht op het maken van zijn eigen keuzes. Dat heeft natuurlijk wel consequenties, maar daardoor leren we juist om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Niks moet of kan een ander opgelegd worden. Het is grotendeels een innerlijke proces, waarin we zelf een omslag maken. Je kunt het zich laten ontvouwen, je kunt het aangaan, je kunt je er ook tegen verzetten en de ‘roep van je ziel’ onderdrukken, maar ondertussen schrijdt het nieuwe voort en vindt zijn weg toch wel. Linksom of rechtsom breidt het zich rustig uit. Het groeit daar waar het een weg kan vinden. Net zoals bloemetjes in de natuur: zichzelf ontvouwend als de tijd er rijp voor is.

Intenties
Het nieuwe tijdperk wordt gekenmerkt door een groter bewustzijn, een groeiend besef dat we Een zijn, dat alles een wisselwerking is, dat we ontvangen wat we geven bijvoorbeeld, dat de wereld reageert op onze waarneming, acties en verwachtingen, maar ook op onze gedachten, goede bedoelingen en intenties. In feite is alles een intentie: Met welk doel, met welke insteek, met welke verwachting doe je iets, zeg je iets, wil je iets of geef je iets aandacht? Intenties worden als het ware beantwoord, ze worden waar.
Dat zijn we met z’n allen nog aan het ontdekken, hoe dat werkt. Sommigen zijn daar al wat verder in dan anderen. Als je om je heen kijkt, kun je veel voorbeelden zien. Mensen die alleen maar met zichzelf bezig zijn en nog niet door hebben dat het belang van anderen net zo goed hun eigen belang is (dat is die Eenheid), hebben het moeilijker met zichzelf en om iets voor elkaar te krijgen dan mensen die zich inzetten voor de wereld, de natuur en de medemens. Goede bedoelingen en positieve acties en gedachten worden beloond, ‘beantwoord’ als het ware.

Dat is in feite altijd al zo, maar het grote verschil is dus dat we ons daar nu steeds bewuster van worden. Bovendien is de manifestatiekracht enorm toegenomen, waardoor het sneller en sterker werkt. Wie negatief denkt over een ander, krijgt dat onmiddellijk op z’n bordje en bevestigd. Maar zodra hij dat inziet en z’n overtuigingen bijstelt, lost het zich ook weer heel snel op. In die zin is dit een tijd waarin wonderen kunnen gebeuren. Dat vraagt wel om een grondige herziening van onze manier van denken en handelen. Je kunt er niet omheen. Wil je je problemen oplossen, dan zul je er anders naar moeten kijken. Alles verloopt een stuk soepeler als we onze aandacht richten op wat we wèl willen. We ontdekken ook hoeveel mogelijkheden we zelf hebben en hoe goed het voelt om bij te dragen aan een mooiere wereld, waar we zelf ook weer van groeien en genieten.

WIJ in plaats van ‘ik’
Het betekent in feite een grote afrekening met het ego-denken vanuit angst. Het nieuwe tijdperk is een tijdperk van WIJ in plaats van ‘ik’. We herontdekken wat werkelijk belangrijk is, dat we allemaal verbonden zijn met elkaar en met Moeder Aarde, met de dieren, met het hele universum. We herontdekken de kracht van de natuur en van onze eigen natuur. Ook ontdekken we de kracht ‘samen’: van gezamenlijke activiteiten en intenties. Want wij creëren onze eigen werkelijkheid, wij voeden alles met onze aandacht – of niet. Alles wat we doen, laten of denken, veroordelen of accepteren heeft impact. Een gezamenlijk gedragen actie om iets voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld een wereldwijde meditatie voor vrede, zet iets in werking wat ongekend is. Dat komt omdat alles energie is en de energie steeds sterker wordt, maar gezamenlijk neemt dat nog eens exponentieel toe en brengt daardoor daadwerkelijk veel in beweging. Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin, maar het goede nieuws is dat positieve intenties sterker zijn dan negatieve. Licht is sterker dan donker. Goede bedoelingen hebben meer impact dan slechte bedoelingen. Als we ons daar allemaal van bewust zouden zijn, zouden we nergens meer bang voor zijn, zouden we ons geen zorgen meer maken, maar ook niet langer vechten met ‘dat wat er is’, met anderen, onszelf of bepaalde situaties. Het zou simpelweg genoeg zijn om onze aandacht te verleggen naar oplossingen en te richten op de beste uitkomst: ‘WAT WEL?’.

Veel mensen bouwen in alle rust bezig aan het nieuwe, zetten gezamenlijke projecten op, werken aan zichzelf en vervangen hun eigen oude overtuigingen door nieuwe, die behulpzamer zijn. Er worden nieuwe economische modellen gelanceerd, die voet aan de grond beginnen te krijgen. Er zijn grootschalige technische ontwikkelingen, die de luchtkwaliteit verbeteren of de oceanen schoonmaken. Er wordt nagedacht, geëxperimenteerd en een begin gemaakt met nieuwe vormen van arbeid en inkomen, ook is er meer oog voor dier- en milieuvriendelijke productie van voedsel en kleding bijvoorbeeld. Consumenten worden zich steeds bewuster, ook van hun kracht en macht. De roep om minder plastic verpakkingsmateriaal en de terugkeer van statiegeld klinkt vanuit de bevolking, niet zozeer van ‘hogerhand’. Zowel de politiek als de media zijn in feite een vertegenwoordiging van wat breed leeft en al zagen we het lange tijd anders: Zij volgen. Zij lopen niet voorop. De ontwikkelingen beginnen ergens anders, ook dat hoort bij het nieuwe tijdperk: Ze komen van binnenuit. Van ‘onderaf’, zou je dan zeggen in de ‘oude’ manier van denken, maar juist dat beeld van ‘boven’ en ‘onder’, dat ongelijkwaardige, past niet langer. Van ‘binnenuit’, dat betekent: Vanuit het hart, vanuit de ziel. Vanuit mensen zelf, ook binnen organisaties. Zelfs daar waar je het niet zou verwachten.

De ideale wereld
De ideale wereld is dus in aantocht. Als wij ervoor kiezen, is-ie er. Waarom zouden we dat niet doen? Noem eens een goede reden?
Okee, veel mensen geloven het (nog) niet. Ze geloven niet dat het kan. Of ze zijn bang om het oude, bekende los te laten. Het bekende terrein is veilig, je weet waar je aan toe bent. Veel mensen hebben ook iets nodig om mee te vechten of zich druk over te maken, lijkt het. Dat klopt wel, dat is de ego-mind. Iets om je zeker bewust van te zijn, want het is niet wie je bent, ook al lijkt het misschien wel zo. Als je van het ene op het andere moment andere gedachten kunt ‘nemen’, oude gedachten kunt vervangen door nieuwe, dan ben je die gedachten dus niet. Je kunt net zo goed iets anders denken. Gedachten zijn niet ‘van jou’, ze komen en ze gaan, net als wolken voor de zon. Soms zijn het donderwolken, soms lichte doorzichtige vleugjes. Je hebt ook wel eens dat je aan de ene kant een donkere lucht ziet en aan de andere kant een stralend blauwe hemel. Waar kijk je dan naar? Zo is het ook in ons eigen leven: Wat geef je de meeste aandacht? Kijk je naar wat er wel is of naar wat er ontbreekt? Wat voed je daarmee? Wat versterk je?

Het begint allemaal in onszelf en heeft effect op alles wat we zien en waarnemen. Elke verandering in onszelf heeft effect op de wereld om ons heen en op het totale veld van bewustzijn, waar we deel van zijn. Elk vriendelijk woord of gebaar heeft effect, maar ook alle ‘rommel’ die je uitstort aan woorden, ergernissen en woede. Hoe terecht je dat ook vindt op dat moment, het is zaak om te beseffen dat je daarmee meer ellende over jezelf en anderen afroept. Alles is energie en wij geven daar ‘kleur’ aan als het ware.

Goed Nieuws
Als we met z’n allen meer gericht zouden zijn op Goed Nieuws zou dat nog veel meer goed nieuws genereren. Als we positieve ontwikkelingen in de wereld meer aandacht geven dan negatieve, zal het al snel veel beter gaan met het milieu, mensen en dieren, onze gezondheid en ons welzijn. Als alle journalisten zich meer bewust worden van de creërende kracht van hun woorden, denken ze eerst wel drie keer na voordat zij nog een verontrustende kop boven hun artikel plaatsen. Ze zouden er meer voor waken om angstgevoelens vooral niet te voeden. Vanzelfsprekend heeft iedereen hierin een eigen verantwoordelijkheid, want je kunt kiezen wat je tot je neemt en waar je jezelf mee voedt. Alles is energie en dat betekent dat alles ook invloed heeft op hoe je je voelt. En hoe je je voelt heeft effect op wat je aantrekt, afstoot, verspreidt of versterkt, ook op de wereld. Dat wat je waarneemt in de wereld vertelt je alles over jezelf. Ook waar nog werk aan de winkel is.

Het is dus bepaald niet egoïstisch om in eerste instantie goed voor jezelf te zorgen en je eigen energieveld schoon te houden, je te voeden met inspiratie en schoonheid. Harmonie in jezelf heeft een groot effect op je gezondheid, welzijn en op je sociale omgeving. Laten we dus vooral eerst naar onszelf kijken en opruimen wat er opgeruimd kan worden. Liefst dagelijks. Dat kan op verschillende manieren, maar het voornaamste is ook hierin onze intentie: Of we los willen laten wat ons niet (meer) dient, waar we last van hebben en wat ‘ballast’ is in ons systeem. Dat vraagt inzicht, zelfkennis, bewustwording en het is ook handig om daarvoor wat ‘tools’ tot je beschikking te hebben. Die zijn er in overvloed – hier gaat het boek Eerherstel, een nieuw begin ook verder op in. Voor alles geldt: Het gaat om de keuzes die je zelf maakt en de beslissingen die je neemt. Het wordt steeds makkelijker als je merkt hoe het werkt. Vrede in de wereld begint met de vrede in onszelf!

Het boek ‘EERHERSTEL, een nieuw begin’ (isbn 9789081648134) gaat over deze ontwikkelingen in de wereld èn in onszelf. Het biedt behalve een nieuwe kijk op jezelf en de wereld ook eenvoudige handreikingen, inzichten en veel inspiratie. Aan de hand van persoonlijke en journalistieke ervaringen worden voorbeelden gegeven van transformatie en mogelijkheden die we hebben om ons eigen verhaal te herschrijven. Meer informatie hierover op de website van Happy View: www.happyview.info en op het youtubekanaal HAPPYVIEWPETRA.

“EERHERSTEL, een nieuw begin’ is verkrijgbaar in de webshop van Happy View: www.happyviewshop.info

Wie mee wil doen aan gezamenlijke intentiesessies (op afstand) kan zich daarvoor ook aanmelden bij Happy View: info@happyview.info

Petra Maartense