De criminaliteitscijfers blijven maar dalen, hoewel veel mensen dat niet willen geloven. Er is geen duidelijke verklaring voor aan te wijzen. Behalve deze misschien: De kracht van meditatie. Een enorm onderschat en vaak over het hoofd gezien “verschijnsel”.

STEUN RO

‘Het mysterie van de verdwenen criminaliteit’, kopt het Centraal Bureau voor de Statistiek (in dit artikel). Opmerkelijk nieuws. Natuurlijk zou je met terugwerkende kracht onderzoek moeten doen om het verband tussen meditatie en de afgenomen criminaliteit daadwerkelijk hard te kunnen maken, maar er komen steeds meer bewijzen op tafel dàt er een verband is. Bovendien is het een feit dat de criminaliteitscijfers in heel Noordwest-Europa zijn gedaald sinds het begin van deze eeuw en het is ook een feit dat mensen op grote schaal zijn gaan mediteren in dezelfde periode.

Dat meditatie een positief effect heeft op de hersenen en op de gezondheid, is inmiddels – ook wetenschappelijk –  wel aangetoond: Mensen die mediteren zijn gelukkiger, rustiger en gezonder. Meer in balans. Dat dat invloed heeft op de wereld om hen heen, kan iedereen zich wel voorstellen. Maar dat het een nog veel grotere impact heeft, namelijk op het ‘totaalveld’ van het menselijk bewustzijn, dat begint nu pas op grote schaal door te dringen èn z’n vruchten af te werpen. Bovendien neemt dit opmerkelijke verschijnsel in kracht toe als er steeds meer mensen aan meedoen en als er met regelmaat gezamenlijk wordt gemediteerd. Vooral als de aandacht dan gezamenlijk wordt gericht op een specifiek doel zijn de resultaten verbluffend. Lynne McTaggart, die dit fenomeen al jaren bestudeert en samenwerkt met wetenschappers uit de hele wereld, beschrijft de grootschalige experimenten, die ze deed uitgebreid in haar boeken Het Veld en Het Intentie effect en kan het zelf nauwelijks geloven. Haar intentie-experimenten richtten zich ondermeer op de vrede in Sri Lanka, het Midden-Oosten en het zuiden van Afghanistan. Via de computer, telefoon of iPad deden mensen in de hele wereld op gezette tijden mee mee en werd het effect gemeten (hoeveel doden, hoeveel geweld, enz…) Opmerkelijk was dat de burgeroorlog in Sri Lanka, die al 25 jaar duurde, tijdens de metingen (tijdens en na afloop van het sturen van intenties) eerst verhevigde, maar na een half jaar zowaar tot een einde kwam. Het gezamenlijk sturen van intenties bleek iedere keer opnieuw duidelijk meetbaar effect te hebben op situaties of op personen waar intenties naartoe gestuurd werden. Ook op de zenders zelf. Er gebeuren wonderen als mensen gezamenlijk de aandacht zo’n 8 – 10 minuten richten op heel specifiek omschreven wenselijke uitkomsten. (Let wel: op de oplossing, niet op het probleem! Dat maakt een groot verschil.) Mensen worden weer beter, vinden opeens een baan, verrassende oplossingen dienen zich aan…, in haar boeken en in dit filmpje noemt zij talloze voorbeelden. Wie het niet gelooft, zou het zelf eens kunnen proberen. (Verderop in dit artikel mogelijkheden om zelf – vanuit huis – aan deel te nemen)

Het Maharishi-effect

Gezamenlijk mediteren draagt bij aan de wereldvrede, wist de Indiase goeroe Maharishi al, die ooit de transcendente meditatie (TM) in het Westen introduceerde, een vorm die in de jaren ’60 en ’70 grote bekendheid kreeg – onder andere door The Beatles – en wereldwijd miljoenen mensen bereikte. Vandaar dat dit verschijnsel het ‘Maharishi-effect’ wordt genoemd. Sindsdien is daar onderzoek naar gedaan èn zijn er vele initiatieven voor gezamenlijke meditatie opgezet. Stadsverlichting bijvoorbeeld: Alleen al in Nederland komen in zo’n 1000 huiskamers maandelijks groepen mensen bijeen om gezamenlijk een uur in stilte door te brengen. Uit onderzoek bleek dat in steden waar op die manier regelmatig gemediteerd werd, de criminaliteit afnam. Ook was het gedurende de meditatie minder druk op de spoedeisende hulp en waren er minder verkeersongevallen. Er bleken op langere termijn nog veel meer positieve effecten merkbaar in de directe omgeving van de mediterenden: Minder agressie, minder ruzie, minder alcohol en drugsgebruik, zelfs minder echtscheidingen. Je leest er alles over in het boek ‘Stadsverlichting, verander de wereld vanuit je huiskamer’ van Tijn Touber.

Het is nu 50 jaar geleden dat de hippies deze Oosterse traditie oppikten om op een vreedzame manier bij te dragen aan een betere wereld: ‘Make Love, not war.’ Sindsdien zijn meditatie en yoga langzaam maar zeker geïntegreerd in het Westerse leven, met name als tegenhanger van de drukke, overspannen, consumptie-gerichte maatschappij. In eerste instantie werd dat door velen vooral betiteld als ‘zweverig’ en ‘idealistisch’, vooral niet realistisch. Maar ook daar kwam geleidelijk aan verandering in, bijvoorbeeld toen meditatie ook door het bedrijfsleven werd opgepikt: Het bleek namelijk een formule voor succes te zijn. Allerlei beroemdheden – advocaten, acteurs, kunstenaars, zangers en succesvolle zakenlieden – verklaren regelmatig in het openbaar dat zij hun succes te danken hebben hun dagelijkse meditatiebeoefening. Het is geen taboe meer: Meditatie vermindert stress, houdt je scherp en bevordert de persoonlijke ontwikkeling. Maar is het meest opvallende verschijnsel niet dat deze beroemdheden en succesvolle zakenlieden zich vaak ook juist inzetten voor een betere wereld? In hun dagelijks leven en in hun werk leveren ze vaak ook juist een bijdrage aan ‘een betere wereld’. Meditatie bevordert een groter bewustzijn en levert vooral een bijdrage aan het overstijgen van egogericht-denken en verder kijken dan het eigenbelang. Misschien is dat de ‘geheime’ succesformule wel, die hierachter schuilt.

foto: Martin Rozema

Intentiegroepjes

Meditatie is gericht op de ‘innerlijke stilte’, de ruimte tussen de gedachten, terwijl met het sturen van intenties juist een duidelijk doel voor ogen wordt gehouden. Toch ligt het in elkaars verlengde, want intenties worden gestuurd vanuit een meditatieve staat, vanuit het hart. Het gaat om de energie die ergens aan gegeven wordt door er bewust de aandacht op te richten. En die aandacht heeft meer kracht als het vanuit deze meditatieve staat, vanuit het hart ergens op wordt gericht. Die kracht blijkt bovendien nog exponentieel toe te nemen als dat gezamenlijk gebeurt. Hoe zit dat? Door ‘die ruimte tussen de gedachten’ op te zoeken, bijvoorbeeld door je te concentreren op je ademhaling of door mantra’s te herhalen, kom je als het ware in ‘het eenheidsveld’ terecht, vanuit het hart ben je verbonden met elkaar en met alles. Dat is ook voelbaar. Gezamenlijk mediteren of meedoen aan een meditatie (online bijvoorbeeld) maakt het makkelijker om in dat ‘veld’ terecht te komen, omdat de gezamenlijke kracht je vanzelf meeneemt. Op die manier versterken we elkaar, we bundelen de krachten.

Uit het onderzoek van Lynne McTaggart blijkt dat de deelnemers aan haar experimenten een enorme verbondenheid met elkaar ervaarden, maar zelfs met vreemden op straat. Het bracht vooral veel vreugde en vertrouwen in het dagelijks leven teweeg. Die ervaring hebben wij ook in onze intentiegroep, die nu een paar maanden actief is. De meeste deelnemers uit deze groep mediteerden al langer en waren ook wel gewend aan dergelijke groepsactiviteiten, toch zijn we stuk voor stuk verbaasd over extra intensiteit van verbondenheid en vreugde die het gezamenlijk sturen van intenties oplevert en we verwonderen ons nog wekelijks over de toenemende kracht en de resultaten. Ik ben hier ook filmpjes over gaan maken, zodat mensen via youtube ook mee kunnen doen en daarbij hun eigen intenties kunnen toevoegen. Ook dat blijkt de kracht te versterken, merken we in de praktijk.

Aangemoedigd door het succes dat we boeken op kleine schaal, mensen die weer beter worden en situaties die zich oplossen, zetten we het ‘intenties sturen’ nu ook in voor het welzijn van de bijen, in samenwerking met The Optimist. Als we met een kleine groep (van 5 – 11 personen) al zoveel voor elkaar krijgen, moet je dan eens nagaan wat er gebeurt als er honderden mensen meedoen. De bijen hebben onze aandacht hard nodig om te overleven. De eerste ‘resultaten’ zijn hoopvol: Mensen die hier al aan mee hebben gedaan laten weten dat zij zich veel meer betrokken voelen bij de bijen, er meer op letten, meer bijen zien ook en dat het henzelf ook een heel goed gevoel opleverde om mee te doen. Het doel is natuurlijk ook dat het uiteindelijk aanzet tot daden: goede zorg voor de bijen, genoeg voedsel, wijs beleid en de zorg voor een schonere aarde, waar we allemaal onze verantwoordelijkheid in dragen. Meedoen kan nog steeds en is heel eenvoudig: Kijk naar dit filmpje. Het wijst zich vanzelf.

Video

Gedachtenkracht

Hoe we de resultaten precies kunnen meten, zou ik niet weten. Feit is wel dat de aandacht voor de bijen momenteel groter is dan ooit tevoren, dat er eindelijk ook veranderingen in het beleid waarneembaar zijn (een Europees verbod op het gebruik van neonicotinoïden bijvoorbeeld), dat ook boeren het belang van biodiversiteit nu ook onderschrijven, kortom: Er is veel in beweging. En als wij die positieve ontwikkelingen met onze intenties versterken is dat mooi meegenomen. Voor mij persoonlijk maakt het niet uit of het aangetoond kan worden of niet. Ik weet, voel en merk dat er van alles gebeurt en dat het helpt. Allerlei eerdere ervaringen hebben me al versteld doen staan. Juist het belangeloos sturen van positieve intenties heeft kracht. Dat geldt in feite voor alles: Dat wat goed is voor het algemeen belang van mens, dier en natuur, dat wat gericht is op het welzijn van iedereen, heeft altijd de wind mee. Het gaat er niet om dat we dan zeggen: “Kijk eens, goed hè, dat hebben wij voor elkaar gekregen.” Het is ook de vraag of je het uiteindelijk echt kan aantonen, want hoe hard zijn de gegevens als je een verband wilt leggen? Degenen die het niet willen geloven zullen altijd wel argumenten kunnen vinden om het te ontkrachten. Het zou alleen wel mooi zijn om het wel duidelijk aan te kunnen tonen omdat meer mensen zich dan bewust worden van deze mogelijkheden. En hoe meer mensen mee doen, hoe meer vreugde, hoe sneller het gaat en hoe meer succes we hebben. En dat komt iedereen ten goede. Dat is uiteindelijk het doel.

Een van de meest opvallende en baanbrekende conclusies in al het wetenschappelijk onderzoek dat al gedaan is, is dat natuurkundigen ontdekten dat gedachten en intenties effect hebben op de uitkomst van experimenten. Met andere woorden: De intenties die we uitzenden worden realiteit. Of we ons nu bewust zijn van de intenties die we ergens aan meegeven of niet, het heeft effect. Dus het werkt. En werkt het dan niet als je het niet gelooft? Ik vraag het me af, want Lynne McTaggart was zelf de grootste scepticus en het duurde jaren voordat ze zelf overtuigd was, vertelde ze. Ze kon het gewoon niet geloven. Vandaar dat ze maar door bleef gaan met onderzoeken.

Misschien is het iets wat we met onze gedachten niet kunnen begrijpen. Terwijl onze gedachten ondertussen invloed hebben op wat we manifesteren? Gedachtenkracht wordt het ook vaak genoemd. Terwijl het eigenlijk helemaal niet om gedachten gaat, het gaat juist voorbij aan de gedachten. Een gevoel wat we ergens over hebben, een idee dat in ons leeft en ons zorgen baart of juist blij maakt, of we leven in vertrouwen of juist met bepaalde (soms onbewuste) angsten, overtuigingen of iets wel of niet kan, of wij het wel kunnen, over anderen, positieve of negatieve verwachtingen, het speelt allemaal een rol in wat wij om ons heen weten te manifesteren en in hoe de wereld op ons reageert. We zijn als mens doorgaans een vat vol emoties, denkbeelden, overtuigingen en een groot deel daarvan is en wordt voortdurend gevoed door de wereld om ons heen, het nieuws, alom tegenwoordige denkbeelden, onze opvoeding, opleiding, culturele achtergrond, een deel hebben we zelfs simpelweg geërfd van onze voorouders. Familietrauma’s kunnen nog generaties lang nawerken bijvoorbeeld. Veel oorlogen, die nu nog worden uitgevochten in de wereld hebben daar alles mee te maken. Ook onze persoonlijke conflicten met anderen of problemen met bepaalde zaken, hebben hun wortels meestal in het verleden. Ook al zijn we ons daar lang niet altijd van bewust. Meestal blijkt het niet te gaan over waar het over lijkt te gaan. Het zijn onze (gevoelsmatige) interpretaties van een bepaalde situaties, waarmee we het onszelf moeilijk of makkelijk maken. Zodra we ons daar bewust van worden is daarin al een enorme stap gezet. Ook hierin is het de intentie die telt.

Meditatie brengt je op het terrein dat vrij is van al die ballast (denkbeelden). Regelmatige meditatiebeoefening (of yoga, of andere aanverwante vormen) maakt dat je kunt waarnemen in plaats van je ergens door te laten beheersen, je kunt er afstand van nemen. Het relativeert. Je gaat ook vanzelf alles wat je doet met veel meer aandacht doen, je bent geconcentreerder bezig en meer aanwezig in het nu. Daardoor heeft alles wat je doet dus ook meer kracht en effect, het kost minder moeite, vooral omdat je het (of: als je het) met liefde doet. Het heeft zelfs weinig zin om iets te doen, waar je geen zin in hebt of waar je je aandacht niet bij hebt, waar je geen betrokkenheid en liefde bij voelt. De resultaten zullen namelijk overeenkomen met de energie die je ergens in steekt. Doe je iets met plezier of met tegenzin? Ik zou zeggen: Maak eerst zin voordat je begint. En àls je iets doet, doe het dan goed.

Mocht er iets in de weg staan, kan dat opgeruimd worden. Als het helder is, kan je veel makkelijker verder. Meditatie helpt daarbij. Het maakt je vrij van allerlei ruis in je systeem. Daar zijn vele methoden voor, maar – wat ik in mijn eigen persoonlijke onderzoek daarnaar ontdekt heb de afgelopen tien jaar – het voornaamste is in alle gevallen: Je eigen intentie. Als je je intenties richt op oplossingen, zet je het al in gang. Wij geven als het ware zelf de opdracht. We staan zelf aan het stuur. En of dat nu gericht is op iets buiten onszelf of in onszelf, maakt in wezen niet eens uit, want de buitenwereld is onze spiegel. Als je iets in jezelf weet op te lossen, los je het ook op voor de wereld en andersom. Dat wat je in de buitenwereld tegenkomt, vertelt je dus altijd iets over jezelf. Vrede in onszelf is vrede in de wereld.

Gezamenlijk intenties sturen. De schaal in het midden ligt vol briefjes met wensen en namen van mensen, aan wie de intenties gestuurd worden. (foto: Evelien op weg)

OPRUIMEN

Dat verklaart waarom het zo’n positief effect op jezelf heeft om intenties naar anderen te sturen, de meest opmerkelijke uitkomst waar Lynne McTaggart – onbedoeld – op stuitte in haar onderzoek. Het heeft er ook zeker mee te maken dat je de aandacht dan afhaalt van je eigen ‘probleem’, waardoor je het in elk geval niet verder voedt met je aandacht. Iets wat in het dagelijks leven – en in het nieuws bijvoorbeeld – juist maar al te vaak wel gebeurt. Tot in den treuren praten mensen met elkaar over hun zorgen en problemen en vragen daar juist aandacht voor. Terwijl het herhalen van problemen de energie van het probleem versterkt. Zelfs als je het over zaken van tien jaar geleden hebt, roep je ze weer ‘in leven’ door er in geuren en kleuren over te verhalen. Dat is natuurlijk helemaal niet erg als het over leuke herinneringen gaat, maar het wordt minder leuk als een conflict van toen nu opeens weer opspeelt. Ik merkte dat het zo werkte toen ik het boek ‘Eerherstel, een nieuw begin’ aan het schrijven was: Als ik middenin een ‘oud verhaal’ stopte, voordat ik het afgerond en herschreven had tot het goed voelde, tot ik er ‘in vrede’ naar kon kijken, bleef dat oude gevoel aanwezig en gebeurde er van alles wat daarop aansloot. Niet zo handig dus.

Al schrijvend kan je jezelf een ander verhaal gaan vertellen en dat heeft kracht. Een kwestie van doorgaan tot het anders voelt en je het ook anders bekijkt. In ‘Eerherstel, een nieuw begin’ laat ik zien hoe dat werkt en het mooie is: Alles wat ik daarin herschreven heb, gaat ook meteen voor de lezers aan het werk. De voorbeelden die ik noem en herschrijf zijn universeel. Als lezer ga je automatisch meedoen op de punten die herkenbaar zijn. Ik merkte terwijl ik aan het (her)schrijven was al dat er van alles veranderde in de praktijk. Dat de realiteit zich als het ware aanpaste aan mijn woorden, mits ze klopten bij mijn (nieuwe) gevoel ergens over. Nu merk ik dat dit effect nog sterker wordt naarmate meer mensen het boek lezen. Het verspreidt zich zoals een steen die in het water wordt gegooid kringen veroorzaakt. Stuk voor stuk zie ik intenties op steeds grotere schaal bewaarheid worden.

Ik was me er al van bewust dat woorden, gedachten en gevoelens een manifesterende kracht hadden, dus ik heb ook bepaalde algemene onderwerpen bewust ‘verleden tijd’ gemaakt en was pas tevreden als het herschrevene ook echt goed voelde. Nu pas kom ik erachter hoe dat doorwerkt. Mede dankzij de onderzoeken van Lynne McTaggart begrijp ik dat de kracht toe blijft nemen, naarmate meer mensen meedoen, dus ook als mensen het boek lezen. Des te meer reden om secuur te zijn met alle woorden, verhalen en verwachtingen, die we verspreiden. We hebben geen idee van de reikwijdte. Maar het betekent ook dat alle eerdere meditaties voor de vrede steeds opnieuw kracht bijgezet worden als er weer nieuwe mensen mee gaan doen. Positieve intenties zijn sowieso al sterker dan ‘slechte bedoelingen’ (meestal individuele eigenbelangen, uit angst, wrok of oude pijn, die men wil vereffenen) en dat verklaart dan wellicht weer dat het steeds makkelijker wordt om iets op deze manier te bewerkstelligen. Het gezamenlijke veld is in feite een veld van Liefde, waarin het gaat over ‘wij’ in plaats van over ‘ik’. Een veld van vrede, waarin het vertrouwen in elkaar kan groeien en de angst overwonnen kan worden. Een veld wat ‘een nieuwe wereld’ creëert!

Alles is intentie, of we ons daar nu bewust van zijn of niet, het heeft een creërend effect. Als we ons daarvan bewust zijn, als we dat bewust inzetten, maakt dat een groot verschil. Als wij in staat zijn om in onszelf een omslag te maken, zien we die terug in de wereld om ons heen. Als wij onze aandacht heel doelbewust richten op wat we WEL willen, sturen we daarmee onze energie ook naar dat wat we WEL willen. Dan kan dàt zich gaan manifesteren. Zo eenvoudig is het. We hoeven zelfs onze intenties niet eens te richten op het verminderen van geweld of criminaliteit, als we simpelweg de vrede in onszelf vinden, bijvoorbeeld door te mediteren, heeft dat al vanzelf effect op een vreedzamer samenleving en zelfs op de wereldvrede. Of we dat nu kunnen meten en bewijzen of niet, je wordt er zelf alleen maar beter van. Baat het niet, dan schaadt het niet. En baat het wel, dan is dat toch mooi meegenomen?

Petra Maartense / foto: Evelien op weg

Het vorige artikel van Petra Maartense lees je hier: De ideale wereld is in aantocht en begint bij onszelf.
Een nieuw tijdperk is aangebroken. We bevinden ons momenteel in een stroomversnelling.

Op het youtubekanaal van Happy View vind je alles over intenties, hoe het werkt en mogelijkheden om mee te doen.
Je kunt je hier ook op abonneren. Dat is helemaal gratis, maar we zijn je er wel heel dankbaar voor!

Wie mee wil doen aan Stadsverlichting, kan op deze website zien welke huiskamers in de buurt deelnemen.

Meer informatie over het geslaagde samenwerkingsproject met The Optimist voor de bijen: The Optimist Daily

Meer informatie over deze onderwerpen en Petra Maartense vind je op de website van Happy View.

Het boek ‘Eerherstel, een nieuw begin’ kan je hier bestellen.