Onze wekelijkse selectie van wat in het nieuws is geweest (of had moeten zijn) dat ondernemers raakt. Hier week 29 van 2014.

STEUN RO

Tegen alle adviezen in houdt het kabinet houdt vast aan de vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie door een 'webmodule'. Ondoordacht en overhaast, vindt belangenorganisatie PZO-ZZP. Dat en meer, in week 29.

Het kabinet wil de huidige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een zogenaamde 'webmodule'. Die moet opdrachtgevers meer zekerheid geven over de fiscale status van een opdrachtnemer: moeten zij voor hem of haar loonbelasting en premies inhouden zoals voor een werknemer, of gaat het om een zelfstandige ondernemer die dat zelf regelt?

Bureaucratie

In het nieuwe systeem zouden zzp'ers per opdracht een VAR-verklaring moeten gaan aanvragen, via een webformulier. Hun opdrachtgever zou dat dan mee moeten ondertekenen, om zo in te staan voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Het kabinet denkt op deze manier 'schijnzelfstandigheid' te kunnen bestrijden.

Vanuit politiek en samenleving wordt echter gewaarschuwd dat de maatregel alleen maar tot meer bureaucratie zal leiden. Ondanks dat alle lichten op rood staan, heeft het kabinet deze week besloten om op de ingeslagen weg voort te gaan. Belangenorganisatie PZO-ZZP noemt dat 'ondoordacht en overhaast'. 

Naheffingen en boetes

Grootste probleem volgens PZO-ZZP is dat het kabinet geen rekening houdt met verschillen tussen sectoren. Zo wordt er in het onderwijs vaak gewerkt met een lesrooster. 'Vaste dagen en tijden,' kan de Belastingdienst dan zeggen, 'dus een verkapt dienstverband'. 

Als de fiscus zo iets achteraf vaststelt, kan dat voor de zzp'er zelfs na jaren nog tot naheffingen en boetes leiden – ook als hij of zij volkomen te goeder trouw was. Hetzelfde kan gebeuren doordat het kabinet geen helder onderscheid maakt tussen een 'gezagsverhouding' en het 'geven van aanwijzingen'. 

'Wacht resultaten beleidsonderzoek af'

PZO-ZZP pleit ervoor om eerst het resultaat af te wachten van het lopende Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP. Dat moet onder andere het zelfstandig ondernemerschap en het fenomeen van schijnconstructies in kaart brengen.

Pas daarna kan worden gezocht worden naar middelen om het bewuste ondernemerschap verder te stimuleren en kunnen gerichte maatregelen worden ingezet om schijnconstructies aan te pakken. Anders zullen veel zzp’ers onterecht de dupe worden van de neveneffecten die de webmodule met zich mee zal gaan brengen.

VERDER IN HET NIEUWS

Vorige maand tekenden Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP en Zelfstandigen Bouw een overeenkomst met APG om voor hun achterban een pensioenregeling te ontwikkelen. Die zou het mogelijk moeten maken om collectief pensioen op te bouwen, maar het opgebouwde vermogen zou ook kunnen worden aangewend bij arbeidsongeschiktheid.

De regeling kan op zijn vroegst in 2015 ingaan. Desalniettemin hebben volgens FNV Zelfstandigen al zo'n 2000 zzp’ers zich via de website van Start je ZZP pensioen aangemeld om te zijner tijd nadere informatie te ontvangen.

Consumentenrecht voor zzp'ers

De wetgever beschermt consumenten tegen oneerlijke praktijken van slinkse handelaren. Bedrijven worden geacht wat dat betreft beter geïnformeerd te zijn dan consumenten, en meer mogelijkheden te hebben om voor zichzelf op te komen. Tijdens een algemeen overleg van de vaste kamercommissie voor economische zaken gaf de PvdA te kennen dat zzp'ers en andere kleine ondernemers wat hen betreft onder het consumentenrecht zouden moeten vallen.

Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) vroeg minister Kamp (VVD) om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Die voelde daar weinig voor. Hij weet dat ondernemers prima in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de contracten die zij aangaan. Vos kon hij daar niet van overtuigen: zij overweegt stappen om de wens van haar partij alsnog te realiseren.

 

 

    Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft, adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR's ZZP Café. Elke zondag te lezen bij Reporters Online en op Quotenet. Te boeken via Speakers Academy.