Boek uit 1939 schetst scenario Duitse inval. Eigenaar de oorlog goed doorgekomen?

STEUN RO

Quote 1

‘bij het begin van den oorlog zullen de vliegtuigen in de eerste plaats trachten de vijandelijke luchtstrijdkrachten uit de weg te ruimen of door verwoesting van haar luchthavens, die op deze manier de allerbeste dolksteken zouden krijgen, dan wel door de vijandelijke luchtvloot in een luchtgevecht te doen ondergaan. Eens dat de vliegers op deze wijze de suprematie in de lucht gekregen hebben, zullen zij hun aanvallen op vitale objecten richten, op de zenuwcentra van land en leger, op de zetel de regering en de legerleiding. Dit zou door een van de talrijke aanvalsmethodes kunnen geschieden of beter nog door gelijktijdige aanwending van diverse aanvalsmethodes. Het doel de eerste luchtoperaties moet zijn: schrik te verbreiden en de leiding van volk en leger te desorganiseren. Als tweede taak zou in aanmerking komen het belemmeren van het verkeer, wanneer dit al niet geheel kan worden stopgezet. In de eerste dagen van een conflict zou er eveneens naar moeten worden gestreefd mobilisatie en opmarsch in de war te sturen’ (pag.99)

Quote 2
‘In den toekomstigen oorlog moet men er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op rekenen, dat de luchtaanvallen op grote steden onmiddellijk zullen worden gevolgd door het ten toneele verschijnen van lucht-landingstroepen, wier taak het is, de verwoestingen door den luchtaanval ontstaan, door bomaanslagen nog omvangrijker te maken en de verwarring door allerlei terroristische handelingen verder op te voeren’ (pag. 87/88)

Voltooid verleden tijd

Als deze alinea’s in de verleden tijd zouden zijn geschreven, zou men kunnen denken aan de Tweede Wereldoorlog. Alhoewel de inzet van luchtlandingstroepen, althans in de meidagen van 1940 eigenlijk al gelijktijdig met de bombardementen plaatsvond. Ook zijn Nederlandse steden niet meteen gebombardeerd. De quotes zijn dan ook van Franse deskundigen. Omerkelijk is het feit dat deze fragmenten in het boek staan dat in 1939 (een jaar voor het daadwerkelijk uitbreken van de oorlog) in een Nederlandse vertaling is uitgekomen (geautoriseerde vertaling uit het Duits door V. van der Dussen) met een voorwoord van generaal-majoor Best (9 februari 1939). De Duitse auteur is Lothar Schuttel. Al een maand na de Duitse overval schrijft de Maasbode instemmend over het boek (bron: Delpher).

.

Meerwaarde: de kantlijn
Waarom ik dit boek kocht bij een plaatselijke kringloopwinkel (€ 2,50) verdient een toelichting. Dat heeft alles te maken met het feit dat dit boek van ongeveer 275 pagina’s belangwekkend is omdat de beschreven scenario’s deels zijn uitgekomen, nota bene al een jaar na publicatie. In die zin heeft de -oorspronkelijk Duitse- publicatie ook wel een waarschuwend karakter. Maar het andere, meest belangrijke, argument is, dat de oorspronkelijke eigenaar van dit boek (wiens naam niet goed te ontcijferen is) het boek voor de oorlog voorzien heeft van uitermate kritische met potlood geschreven opmerkingen en symbolen in de kantlijn. Dit is zo’n voorbeeld waarbij een boek zich niet laat vervangen door een digitale versie (ebook). Misschien wordt dit exemplaar wel thuis bij het NIOD?

Inventarisatie (inhoudsopgave)
Eerste hoofdstuk ,pagina 1-53, gaat Europa een nieuwe oorlog tegemoet?
Tweede hoofdstuk, pagina 53-137, het luchtwapen
Derde hoofdstuk, pagina 137 – 1999, de grote mogendheden
Vierde hoofdstuk, pagina 199-247, Rusland
Vijfde hoofdstuk, pagina 247-272, oorlogsparaatheid

In zijn totaliteit zo’n 30 opmerkingen en uitroeptekens. Het leeuwendeel bevindt zich in de eerste 100 pagina’s. Daarna blijft het stil tot pagina 238, waarna er weer duchtig wordt gereageerd. De opmerkingen laten weinig twijfel over de gezindheid van de eigenaar.
Enkele zinnen met bijbehorende reactie
Waarlijk: een vredesdictaat, dat zelfs een zo levenskrachtig volk als de Duitsers in ellende moest doen vallen (pagina 16) zij hadden het er dan ook naar gemaakt
Sedert 11 november 1918, toen de oorlog in de wapenstilstand zijn einde vond, is er in Europa geen ogenblik van stilstand in de bewapening geweest (pagina 37) Geklets (onderstreept door eigenaar)
De plotselinge, geconcentreerde en terroriserende aanval (pagina 60) Zal Duitsland dit nog eens doen? Mijns inziens ja, met een luchtaanval
Het luchtwapen biedt de mogelijkheid met behulp daarvan te overwinnen (pagina 69) Vergelijk het wanhopige van de positie van ons land in een eventuele oorlog met een groot naburig rijk
Wanneer de Sovjet-Unie op het oorlogstoneel verschijnt, zal zij elk verdelgingsmiddel te baat nemen om boven een tot asch vervallen, ontvolkt en in ellende omkomend Europa de rode vlag der Sovjet-heerschappij te hijsen (pagina 252) En toch sloot de regering van de schrijver in augustus 1939 een verdrag met dit land
Welke zich van zijn verantwoordelijkheid bewuste staatsman zou thans de moed hebben de weg van de rede en de vreedzame regeling der Europese vraagstukken te verlaten om de weg van het geweld op te gaan? (Pagina 267) Geschreven door een Duitser voor september 1939

.

Delpher

Dit boek, uitgegeven door Fidelitas in Amsterdam, is voor weinig geld anno 2016 ruim tweedehands beschikbaar. Via zoekmachine Delpher is veel informatie te achterhalen, zoals over de Duitse auteur en de generaal-majoor Best, die later nog een belangrijke rol heeft gespeeld. De oorspronkelijke eigenaar van het boek intrigeert mij, omdat hij militair-historisch goed op de hoogte is. Nogmaals : Hoe zou hij de oorlog zijn doorgekomen?