Moeten we ons zorgen maken over Tularemie. Hoezo “OneHealth”.

STEUN RO

'Over menselijke slachtoffers is ons niets bekend', aldus Harald Wijchgel woordvoerder van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 'Wel zijn er tien dode hazen gerapporteerd via de GGD Friesland. Hazen die zijn overleden aan hazenpest (Tularemie). Het leidt er toe dat extra onderzoek wordt ingezet naar sporen van Tularemie in Fries oppervlaktewater'. Tot zover het RIVM.

Moeten we ons zorgen maken over Tularemie

Tularemie is een zoonose, een ziekte die overdraagbaar is van dier op mens. Voorbeelden van ons beter bekende zoonosen zijn Q-koorts (via geiten) en MRSA (via varkens). De boosdoener bij Tularemie is een bacterie (Francisella). Verspreiding verloopt via besmet (oppervlakte) water, een beet, besmette dierlijke producten (vlees), via aerosolen/stof uit de vacht van de dieren en mogelijk, zoals in Scandinavië door insecten en tekenbeten. Incidentele gevallen worden gerapporteerd. In 2009 is er in de Nederlandse vakpers bericht over een Nederlandse patiënt die een besmetting opliep in Finland  (NTvG= Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde). In de ons omringende landen wordt Tularemie bij mensen geregeld gezien. De verschijnselen kunnen bestaan uit een griepachtig beeld, maag-darmklachten, klierzwellingen, maar ook ernstige longontsteking en soms huidafwijking (eschar). Antibiotica zijn effectief.

Kaartje (RIVM)

 

Dat er wel degelijk zorgen zijn, kunnen we afleiden uit een brief aan de Tweede Kamer, gedateerd 12 mei 2015. Het bevreemdt nog steeds dat een dergelijke brief het briefhoofd van het Ministerie van Economische Zaken draagt. Diegenen die het boek Uitgebeend hebben gelezen, weten maar al te goed hoe in het verleden de toezichthouder NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) bij dit ministerie terecht kon komen. Een fragment uit deze brief van drie kantjes: ' Tularemie is in Nederland tussen 1953 en 2011 nooit aangetoond. In Nederland zijn echter sinds 2011 enkele gevallen van deze ziekte geconstateerd bij mensen (oktober 2011, juli 2013, januari 2014). Dit jaar zijn nog geen humane gevallen gemeld. Tularemie vormt tot nu toe een beperkt gevaar voor de volksgezondheid'. En verderop in deze brief  'Daarom wordt op korte termijn nader onderzoek gestart, o.a. naar een eventuele relatie met de veldmuizenplaag in Friesland en of de besmetting mogelijk ook via het water kan verlopen (met name rond Akkrum in Friesland). Tevens zal worden onderzocht of vectoren als teken, muggen en dazen in dit gebied besmet zijn'

Screenprint (NTvG)

 

Via het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR (Dr. ir. M.Y. Engelsma) vernemen wij dat er op korte termijn een artikel over tularemie geplaatst worden in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en een in het Ned. Tijdschrift voor Medische Microbiologie. De IGZ (Inspectie voor Volksgezondheid) laat weten  'dat er nu ook sprake is van meer alertheid dan eerder'.

Hoezo “OneHealth”

Jagers zijn geïnformeerd de dieren niet zonder handschoenen aan op te pakken. Hazen/konijnen maar ook kleine knagers vormen het reservoir. In de medische hoek blijft het opmerkelijk stil. Toch zal men juist daar de komende maanden alert moeten zijn. Immers er vinden thans infecties plaats door heel Nederland. Het begon in Limburg met dood gevonden hazen. In Friesland is sprake van een “cluster” van dood aangetroffen hazen of zieke exemplaren.. En muizen zijn toch ook knaagdieren? Nu, aan het begin van het (water) recreatieseizoen en aanvang kamperen, moeten burgers en huisartsen worden geïnformeerd. Want staat deze aandoening wel in het lijstje van de DD (differentiaal diagnostiek). Hoezo “One Health” ?

http://www.ggdfryslan.nl/4371/vervolgonderzoek-naar-hazenpest-in-fryslan/

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tularemie

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Tularemie-hazenpest.htm

https://www.ntvg.nl/system/files/publications/b84.pdf

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/12/kamerbrief-over-uitbraak-hazenpest/kamerbrief-over-uitbraak-hazenpest.pdf

http://www.dutchbuttonworks.com/2014/03/uitgebeend/

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/W/Wilde_knaagdieren_en_zoönosen/Ziekteverwekkers/Francisella_tularensis_tularemie