Algemene voorwaarden Reporters Online

Algemene voorwaarden Reporters Online

Algemeen

Reporters Online is een platform waarop (freelance)journalisten zelf hun artikelen kunnen verkopen en donaties kunnen verzamelen, ook op hun eigen website. Het platform is opgericht om journalisten een extra bron van inkomsten te geven naast reguliere opdrachten en overige werkzaamheden.

Reporters Online is daarbinnen een van de mogelijkheden die freelancers tot hun beschikking hebben, het platform is op korte termijn niet zodanig grootschalig dat het in een broodwinning kan voorzien (al mag dat natuurlijk best).

Reporters Online is op geen enkele manier exclusief: we verdelen geen portefeuilles, stukken van ons mogen elders verschijnen, stukken van elders mogen bij ons verschijnen (als je de auteursrechten hebt uiteraard), je mag ook op vergelijkbare en concurrerende platforms publiceren, stukken vanuit Reporters Online kunnen worden doorgeleverd aan derden maar je mag dit ook zelf doen. De auteursrechten op je artikelen berusten bij jou.

We werken met WordPress, in principe zijn auteurs verantwoordelijk voor publicatie, ook technisch. Onze auteurs plaatsen hun stukken zelf in het systeem, wij lopen het na op vormgevingsdingen (steekt hier en daar vrij nauw) en plaatsen in sommige gevallen het beeld (dat steekt nog wat nauwer). Auteurs bij Reporters Online garanderen dat ze gerechtigd zijn artikelen en het bijbehorende beeldmateriaal te (her)publiceren, Reporters Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schending van auteurs- en andere rechten tenzij door eigen handelen. We hebben (beperkt) aanvullend beeldmateriaal beschikbaar. Reporters Online doet geen eindredactie op artikelen en zal dat ook in de toekomst niet doen.

Er is een separate handleiding voor het CMS beschikbaar.

Donaties en crowdfunding

Donaties

Journalisten die zijn aangesloten bij Reporters Online en/of De Coöperatie en haar partners kunnen gebruik maken van donaties en crowdfunding om daarmee aanvullend inkomen te verwerven. Journalisten die gebruiken maken van deze service krijgen een eigen pagina of widget bij artikelen op Reporters Online of hun eigen (WordPress) website met een invulling naar keuze, die zo lang als gewenst kan blijven bestaan. Reporters Online stuurt per maand een overzicht van donaties op je site en bij Reporters Online en voorziet de deelnemers van mailadressen van donateurs voor zover die beschikbaar zijn. Donaties worden maandelijks uitbetaald.

Als je voor het eerst meedoet aan Reporters Online, hebben we je bankgegevens nodig om de donatie-opbrengst over te kunnen maken. Daar mailen we je over als je we gaan uitbetalen. Een factuur is hierbij niet nodig.

Donaties worden door donateurs overgemaakt naar de bankrekening van Reporters Online en door Reporters Online doorgestort naar deelnemers, na aftrek van commissie (10%) en transactiekosten. Deelnemers hebben te allen tijde het recht om in het bijzijn van een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een accountant of notaris, inzage te krijgen in de voor hen gestorte donaties op de bankrekening van Reporters Online en/of in de transacties ten behoeve van hen bij onze payment provider Mollie. Bij aantoonbare verschillen tussen gestorte donaties en door ons overgemaakte donatie-uitkeringen, door administratieve- of rekenfouten of andere oorzaken, hebben deelnemers het recht het verschil op Reporters Online te vorderen. Wanneer het verschil ten onrechte in het voordeel van de deelnemer uitvalt, mag Reporters Online dit met toekomstige uitkeringen verrekenen.

Reporters Online rekent hiervoor voor RO-deelnemers en leden van De Coöperatie en haar partners een commissie van 10% (exclusief BTW). Er zijn geen eenmalige kosten aan het gebruik aan onze doneer-en crowdfunding mogelijkheden verbonden, tenzij er met de installatie ervan extreem veel tijd gemoeid is. De (minimale) bank-transactiekosten van onze payment provider zijn voor rekening van de deelnemers.

Reporters Online behoudt zich het recht voor deelname te weigeren wanneer we reden hebben om aan te nemen dat verkregen donaties voor andere dan de gemelde doeleinden gebruikt zullen worden.

Zie voor meer informatie ook (Engels) hier.

WordPress plugin

Reporters Online heeft WordPress plugin die gebruikers in staat stelt artikelen (via de RO-database) in Blendle/Cafeyn te publiceren. Je hebt voor dat laatste een account bij Reporters Online nodig. Na registratie doen we een korte check op de site waar je de plugin voor wilt gebruiken - je mag er geen artikelen mee verkopen die strafbare uitingen bevatten, of pornografie. Als je dat toch doet, kun je niet van de plugin gebruik maken, noch van ons platform.

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de plugin.

Marketing en beheer

Wij zorgen mede voor promotie via social media en mailings. Maar marketing is primair de verantwoordelijkheid van auteurs zelf.

Er zijn geen vereisten over frequentie van publicatie etc. We verwachten wel dat je naar eigen inzicht werkt maakt van je publicaties, inhoudelijk en wat betreft de marketing, en communiceert met je lezers. We verwachten van onze auteurs dat ze zich allerwegen in hun artikelen aan de wet en aan alle gangbare journalistieke normen houden. Doe je dat niet, dan behouden we ons het recht voor je artikelen niet door te publiceren in Blendle/Cafeyn en eventuele andere online kiosken en in extreme situaties je deelname aan RO te staken. Op een door ons geproduceerde eigen site ben je gerechtigd te publiceren wat je wilt, zolang publicaties geen content bevatten die strafbaar is (laster, smaad, bedreigingen etc.) en je geen porno publiceert. Herpublicatie van artikelen die elders zijn verschenen is toegestaan (wat ons betreft, sommige opdrachtgevers denken daar genuanceerder over), we gaan er wel van uit dat je met zekere regelmaat ook eigen artikelen publiceert. Reporters Online publiceert onder normale omstandigheden geen artikelen in het weekend, als er een dringende aanleiding is doen we dat wel.

Opbrengst

Uitgangspunt is altijd dat 90 procent van de netto opbrengst van alles wat via Reporters Online wordt verkocht en gedoneerd voor de auteur/auteurs is, en 10 procent voor Reporters Online. De netto opbrengst is de opbrengst van je artikelen in Blendle/Cafeyn na aftrek van BTW (9%) en commissie (Blendle/Cafeyn 40%). Van donaties op Reporters Online en je eigen site krijg je 90% van de netto opbrengst, na aftrek van transactiekosten voor betalingen en onze commissie.

In normaal Nederlands komt dat neer op: van de totale opbrengst in Blendle/Cafeyn is 50% voor jou, van donaties 90% na aftrek transactiekosten.

We hebben er geen problemen mee als je stukken die je in eerste instantie voor ons maakt aan anderen verkoopt.

Als je voor het eerst meedoet aan Reporters Online, hebben we je bankgegevens nodig om de royalties over te kunnen maken. Daar mailen we je over als we gaan uitbetalen. Een factuur is hierbij niet nodig.

Auteurs zijn onze opdrachtgever en krijgen minimaal eens per kwartaal een overzicht van de behaalde omzet op Reporters Online (Blendle/Cafeyn, eventuele overige opbrengsten) toegezonden per mail.

Omdat wij afhankelijk zijn van wanneer anderen ons de opbrengsten uitbetalen, hanteren wij voor royalties een betaaltermijn van minimaal 30 dagen. Donaties betalen we (zie boven) maandelijks uit, een paar dagen na sluiting van de maand. Blendle/Cafeyn opbrengsten worden per kwartaal uitgekeerd, doorgaans 3 maanden na afsluiting kwartaal (het overzicht van de royalties krijg je een paar weken eerder). We keren alleen daadwerkelijk door ons ontvangen royalties en donatie-opbrengsten uit aan auteurs. We hebben geen VAR of een modelcontract nodig – we zijn geen opdrachtgever. Wij dragen de BTW op je verkopen in Blendle/Cafeyn en elders af – anders dan het maken van journalistiek werk voor een opdrachtgevers is het verkopen ervan aan lezers niet vrijgesteld van BTW. Donaties zijn dat wel, mits ze er geen wederdienst of een andere verplichting van jou tegenover staat.

Juridisch

Reporters Online is een platform voor content-distributie en - hosting en geen uitgave in de juridische zin van het woord. Reporters Online pleegt geen (eind)redactionele ingrepen op teksten. De inhoudelijke en juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor (inhoud en plaatsing van) teksten en beeldmateriaal, zoals geplaatst door de auteurs die aan Reporters Online deelnemen, berust volledig en uitsluitend bij hen. Ze gaan ermee akkoord Reporters Online te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Reporters Online ingesteld worden en voortvloeien uit of in verband staan met de artikelen of andere materialen die ze ter beschikking hebben gesteld, tenzij en voor zover er aansprakelijkheid van Reporters Online bestaat op grond van een verzuim om de artikelen of andere materialen adequaat te wijzigen of verwijderen, zodra Reporters Online gewezen wordt op de wetsovertreding. Deze vrijwaring geldt ook voor artikelen en andere materialen die auteurs ter beschikking hebben gesteld voor herpublicatie via derden.

Houders van auteursrechten kunnen schending melden op ons mailadres info@reportersonline.nl middels een notice and take down-verzoek. Na melding zullen auteurs artikelen of andere materialen op de website reportersonline.nl en waar nodig elders terstond verwijderen, wanneer er daadwerkelijk sprake is van een vastgestelde schending van rechten, daarbij waar nodig gefaciliteerd door Reporters Online. Wijzigingen of verwijderingen in de content zoals gepubliceerd bij derden die om technische redenen niet automatisch worden aangepast nadat ze op bovenstaande website reportersonline.nl zijn aangepast of verwijderd, zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd door Reporters Online, in opdracht van onze opdrachtgevende auteurs. Auteurs gaan ermee akkoord Reporters Online in het geval van zulke wijzigingen of verwijderingen op externe platforms te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Reporters Online ingesteld worden en voortvloeien uit of in verband staan met de artikelen of andere materialen die ze ter beschikking hebben gesteld, tenzij en voor zover er aansprakelijkheid van Reporters Online bestaat op grond van een verzuim om de artikelen of andere materialen adequaat te wijzigen of verwijderen, zodra Reporters Online gewezen wordt op de wetsovertreding. Deze vrijwaring geldt ook voor artikelen en andere materialen die auteurs ter beschikking hebben gesteld voor herpublicatie via derden.

Het bovenstaande heeft nadrukkelijk geen betrekking op enig materiaal dat door Reporters Online zelf is geplaatst, onder meer maar niet uitsluitend waar het gaat om eigen blogs. Bij geconstateerde schendingen van (auteurs)recht waarvoor Reporters Online zelf verantwoordelijk is aanvaarden wij volledige aansprakelijkheid.

Deze voorwaarden gelden tot het moment dat de EU-richtlijn Auteursrecht in 2021 in Nederland van kracht wordt.

Wanneer auteurs onze bedrijfsnaam en/of hun deelname aan het platform in enigerlei zin valselijk en/of buiten ons medeweten gebruiken, bijvoorbeeld voor bedrijfskredieten of subsidie-aanvragen, behouden we ons het recht voor hun deelname aan Reporters Online met onmiddellijke ingang te staken, al dan niet tijdelijk.

Publicaties op Reporters Online moeten voldoen aan algemene journalistieke uitgangspunten: ze mogen geen aantoonbare feitelijke onjuistheden bevatten en waar nodig moet hoor en wederhoor zijn toegepast. Ze mogen niet in strijd zijn met de wet: discriminerende en lasterlijke publicaties zijn niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor artikelen waarin algemene, niet specifiek op een persoon of organisatie gerichte maar ongefundeerde en/of oncontroleerbare beschuldigingen worden geuit. Columns en opinie-artikelen zijn toegestaan, ook wanneer die een persoonlijke insteek of invalshoek hebben, mits van voldoende inhoudelijk niveau en met inachtneming van algemene journalistieke uitgangspunten. Reporters Online publiceert geen uit de heup geschoten losse observaties en dagboeknotities. Reporters Online publiceert geen fictie.

Publicaties met een (direct of indirect) commercieel oogmerk, anders dan het werven van donaties onder lezers, zijn niet toegestaan. Te denken valt daarbij aan onder meer, maar niet uitsluitend, branded content, artikelen die anderszins met een zichtbaar of onzichtbaar commercieel oogmerk  worden gepubliceerd en artikelen die affiliate links bevatten. Reporters Online publiceert geen porno.

Het oordeel van de directie over publicatie is in alle gevallen bindend.

Auteurs die de belangen van andere deelnemers aan het platform of (freelance) journalisten in het algemeen in ernstige mate schaden kunnen van het platform verwijderd worden, al dan niet tijdelijk. Bijvoorbeeld wanneer ze door hun handelen andere journalisten in gevaar brengen of financieel schade berokkenen. De beoordeling van dergelijke situaties ligt uitsluitend bij de directie van Reporters Online B.V. en is bindend.

Reporters Online is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de websites die we hosten, anders dan door eigen handelen. We garanderen een uptime van 99% en verzending en ontvangst van email, inclusief ondersteuning van beide, voor alle mail clients met uitzondering van Microsoft Outlook. Installatie van email en bijbehorende accounts is de verantwoordelijkheid van de eigenaren van sites, wij zullen hierbij waar mogelijk ondersteunen. Schade die ontstaat door handelen van onze hosting-contractpartners valt buiten onze macht en kan niet op Reporters Online worden verhaald. Schade die ontstaat door handelen van de eigenaar is voor rekening van de eigenaar.

Bij publicatie van artikelen op externe platformen zijn de algemene voorwaarden van die platformen van kracht.

Auteurs van Reporters Online zijn bij toetreding geïnformeerd over en akkoord met al onze algemene voorwaarden. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

------

Reporters Online

Leidseplein 32 2013 PZ

Haarlem

Kamer van Koophandel: 65844173

info@reportersonline.nladministration@reportersonline.nl

++31 6 16477336

Betalingen op de site van Reporters Online verlopen die de payment provider Mollie en maken gebruik van Mollie's beveiliging, waardoor uw betaalgegevens volledig zijn afgeschermd voor derden. Voor vragen over betalingen en voor het wijzigen dan wel stopzetten van (maandelijkse) betalingen kun je je wenden tot Reporters Online via bovenstaande mailadressen.

Mijn gekozen waardering € -