Algemene voorwaarden Reporters Online

Algemene voorwaarden Reporters Online

Algemeen

Reporters Online is een platform waarop (freelance)journalisten zelf hun artikelen kunnen verkopen. Het platform is opgericht om journalisten een extra bron van inkomsten te geven naast reguliere opdrachten en overige werkzaamheden.

Reporters Online is daarbinnen een van de mogelijkheden die freelancers tot hun beschikking hebben, het platform is op korte termijn niet zodanig grootschalig dat het in een broodwinning kan voorzien (al mag dat natuurlijk best).

Reporters Online is op geen enkele manier exclusief: we verdelen geen portefeuilles, stukken van ons mogen elders verschijnen, stukken van elders mogen bij ons verschijnen (als je de auteursrechten hebt uiteraard), je mag ook op vergelijkbare en concurrerende platforms publiceren, stukken vanuit Reporters Online kunnen worden doorgeleverd aan derden maar je mag dit ook zelf doen. De auteursrechten op je artikelen berusten bij jou.

Toetreden tot Reporters Online werkt als volgt: na aanmelding vragen we je om van een eerste artikel 50 exemplaren te verkopen. Als je dat redt, maken we een kanaal/profiel (verder: kanaal) binnen Reporters Online en plaatsen wij je artikelen bij ons en bij onze partners.

We werken met WordPress, in principe zijn auteurs verantwoordelijk voor publicatie, ook technisch. Onze auteurs plaatsen hun stukken zelf in het systeem, wij lopen het na op vormgevingsdingen (steekt hier en daar vrij nauw) en plaatsen in sommige gevallen het beeld (dat steekt nog wat nauwer). Auteurs bij Reporters Online garanderen dat ze gerechtigd zijn artikelen en het bijbehorende beeldmateriaal te (her)publiceren, Reporters Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schending van auteurs- en andere rechten tenzij door eigen handelen. We hebben (beperkt) aanvullend beeldmateriaal beschikbaar. Reporters Online doet geen eindredactie op artikelen en zal dat ook in de toekomst niet doen.

Er is een separate handleiding voor het CMS beschikbaar.

Marketing en beheer

Wij zorgen mede voor promotie via social media en mailings. Maar marketing is primair de verantwoordelijkheid van auteurs zelf. Zo nu en dan plaatsen we kopij gratis op reportersonline.nl, we doen dat om verdere naamsbekendheid op te bouwen en alleen met artikelen ouder dan 4 weken.

Reporters Online stelt als eis aan deelnemers dat ze hun kanaal en artikelen goed beheren, er zijn geen vereisten over frequentie van publicatie etc. We verwachten wel dat je naar eigen inzicht werkt maakt van je publicaties, inhoudelijk en wat betreft de marketing, en communiceert met je lezers. We verwachten van onze auteurs dat ze zich allerwegen in hun artikelen aan de wet en aan alle gangbare journalistieke normen houden. Doe je dat niet, dan behouden we ons het recht voor je artikelen niet door te publiceren in Blendle en andere online kiosken en in extreme situaties je deelname aan RO te staken. Op een eigen site ben je gerechtigd te publiceren wat je wilt, zolang ze geen content bevatten die strafbaar is (laster, smaad, bedreigingen etc.) en je geen porno publiceert. Herpublicatie van artikelen die elders zijn verschenen is toegestaan (wat ons betreft, sommige opdrachtgevers denken daar genuanceerder over), we gaan er wel van uit dat je met zekere regelmaat ook eigen artikelen publiceert. Reporters Online publiceert onder normale omstandigheden geen artikelen in het weekend, als er een dringende aanleiding is doen we dat wel.

Opbrengst

Uitgangspunt is altijd dat 90 procent van de netto opbrengst van alles wat via Reporters Online wordt verkocht voor de auteur/auteurs is, en 10 procent voor Reporters Online. De netto opbrengst is de opbrengst van je artikelen na aftrek van BTW (21%) en commissie (Blendle 30%, Katalysis 20%). Vuistregel: je krijgt de helft van de bruto opbrengst. We hebben er geen problemen mee als je stukken die je in eerste instantie voor ons maakt aan anderen verkoopt.

WordPress plugin

Reporters Online heeft WordPress plugin die gebruikers in staat stelt hun artikelen te verkopen op hun eigen (WordPress) site met gebruikmaking van micropayments. De plugin maakt het ook mogelijk om artikelen (via de RO-database) in Blendle te publiceren. Je hebt voor dat laatste een account bij Reporters Online nodig. Na registratie doen we een korte check op de site waar je de plugin voor wilt gebruiken - je mag er geen artikelen mee verkopen die strafbare uitingen bevatten, of pornografie. Als je dat toch doet, kun je niet van de plugin gebruik maken, noch van ons platform.

De verkoop van je artikelen rapporteren we eens per kwartaal per mail (we kunnen je geen toegang geven tot onze database i.v.m. privacy - je zou alle verkopen van andere auteurs kunnen zien, en zij de jouwe). Als je het eerder wilt weten kun je het te allen tijde vragen, we zoeken het dan zo snel mogelijk voor je op. Als je gebruikt maakt van Katalysis als betaalsysteem op je site kun je daar (vanaf naar 2018) direct je eigen verkopen zien en rekenen we geen commissie. Wel rekenen we een commissievan 10% als anderen via onze plugin gepubliceerde content overnemen.

Blendle werkt met vaste prijzen voor artikelen, gebaseerd op aantallen woorden. Korte artikelen kosten €0,29 (minder dan 600 woorden), langere artikelen kosten €0,69. Op je eigen site en op RO kun je prijzen naar eigen inzicht instellen. Reporters Online rekent €7,50 administratiekosten per jaar voor het gebruik van de plugin. Dat wordt verrekend met de royalties over de verkoop van je artikelen, er zijn geen kosten vooraf verbonden aan deelname. Commissie wordt berekend op basis van de netto opbrengst van je artikelen, na aftrek van BTW (heden 21%) en de commissie die Blendle en onze payment providers (Katalysis bijvoorbeeld) in rekening brengt. Vuistregel: je krijgt de helft van de bruto opbrengst.

Juridisch en financieel

Reporters Online is een platform voor content-distributie en - hosting en geen uitgave in de juridische zin van het woord. Reporters Online pleegt geen (eind)redactionele ingrepen op teksten. De inhoudelijke en juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor (inhoud en plaatsing van) teksten en beeldmateriaal, zoals geplaatst door de auteurs die aan Reporters Online deelnemen, berust volledig en uitsluitend bij hen. Ze gaan ermee akkoord Reporters Online te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Reporters Online ingesteld worden en voortvloeien uit of in verband staan met de artikelen of andere materialen die ze ter beschikking hebben gesteld, tenzij en voor zover er aansprakelijkheid van Reporters Online bestaat op grond van een verzuim om de artikelen of andere materialen adequaat te wijzigen of verwijderen, zodra Reporters Online gewezen wordt op de wetsovertreding. Meldingen zijn mogelijk op ons mailadres info@reportersonline.nl.

Na melding zullen auteurs artikelen of andere materialen op de website reportersonline.nl terstond verwijderen, daarbij waar nodig technisch gefaciliteerd door Reporters Online. Wijzigingen of verwijderingen in de content zoals gepubliceerd bij derden die om technische redenen niet automatisch worden aangepast nadat ze op bovenstaande website reportersonline.nl zijn aangepast of verwijderd, zullen zo snel mogelijk worden doorgevoerd door Reporters Online, in opdracht van onze opdrachtgevende auteurs. Auteurs gaan ermee akkoord Reporters Online in het geval van zulke wijzigingen of verwjderingen op externe platforms te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, die tegen Reporters Online ingesteld worden en voortvloeien uit of in verband staan met de artikelen of andere materialen die ze ter beschikking hebben gesteld, tenzij en voor zover er aansprakelijkheid van Reporters Online bestaat op grond van een verzuim om de artikelen of andere materialen adequaat te wijzigen of verwijderen, zodra Reporters Online gewezen wordt op de wetsovertreding.

Bij publicatie van artikelen op externe platformen zijn de algemene voorwaarden van die platformen van kracht.

Auteurs zijn onze opdrachtgever en krijgen minimaal eens per kwartaal een overzicht van de behaalde omzet op Reporters Online toegezonden per mail. Als je voor het eerst meedoet aan Reporters Online, hebben we je bankgegevens nodig om de royalties over te kunnen maken. Daar mailen we je over als je gaat deelnemen. Een factuur is hierbij niet nodig.

Omdat wij afhankelijk zijn van wanneer anderen ons de opbrengsten uitbetalen, hanteren wij een betaaltermijn van minimaal 30 dagen. Blendle opbrengsten worden per kwartaal uitgekeerd, doorgaans een maand na afsluiting kwartaal (het overzicht van de royalties krijg je een paar weken eerder). We keren alleen daadwerkelijk door ons ontvangen royalties uit aan auteurs. We hebben geen VAR of een modelcontract nodig – we zijn geen opdrachtgever. Wij dragen de BTW af – anders dan het maken van journalistiek werk voor een opdrachtgevers is het verkopen ervan aan lezers niet vrijgesteld van BTW.

Auteurs van Reporters Online zijn bij toetreding geïnformeerd over en akkoord met al onze algemene voorwaarden. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Overige diensten van Reporters Online

Donaties

Journalisten die zijn aangesloten bij Reporters Online en/of De Coöperatie kunnen gebruik maken van donatie-pagina's om daarmee aanvullend inkomen te verwerven. Donaties onderscheiden zich van bv crowdfunding doordat ze het karakter van een pure gift hebben, zonder verplichte wederprestatie. Journalisten die gebruiken maken van deze donatie-dienst krijgen een eigen pagina met een invulling naar keuze, die zo lang als gewenst kan blijven bestaan. Reporters Online maakt maandelijks de donaties over en voorziet de deelnemers van mailadressen van donateurs voor zover die beschikbaar zijn. Reporters Online rekent hiervoor een commissie van 10% (exclusief BTW), de (minimale) bank-transactiekosten van onze payment provider zijn voor rekening van de deelnemers.

Het staat deelnemers vrij de links naar hun pagina naar eigen inzicht te verspreiden.

Syndicatie

Journalisten die zijn aangesloten bij Reporters Online en/of De Coöperatie kunnen elkaars artikelen overnemen voor hun eigen site/uitgave onder de voorwaarden die hieronder zijn vermeld. Artikelen zijn alleen volledig in te zien als je een account hebt bij Reporters Online (en bent ingelogd).

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

Je mag artikelen overnemen als:

  • Je toestemming hebt van de auteur(s), je kunt via ons contact opnemen
  • Je bent aangesloten bij Reporters Online;
  • Je, waar van toepassing, behalve de namen van auteurs en fotografen ook de bron (eerste site van publicatie bijvoorbeeld) vermeldt;
  • Je de auteur(s) en waar van toepassing fotografen daarvan op de hoogte stelt. Dat kun je doen door ons een mail te sturen (zie zijbalk) of rechtstreeks contact op te nemen;
  • Je de artikelen achter een Blendle betaalknop plaatst;
  • Je de artikelen niet gratis ter beschikking stelt aan lezers, althans niet zonder expliciete toestemming van de rechthebbenden;
  • Je akkoord gaat met een verdeling van de royalties van 50% voor de rechthebbenden en 50% voor de publicerende uitgave, met inachtneming van de Algemene Voorwaarden van Reporters Online, waarbij Reporters Online de royaltie-administratie verzorgt;
  • Je de artikelen niet bewerkt, althans niet expliciete zonder toestemming van de rechthebbenden (met uitzondering van taalfouten);
  • Je de artikelen op geen enkele manier voor exploitatie aan derden ter beschikking stelt, althans niet zonder expliciete toestemming van de rechthebbenden.

Reporters Online is vanaf eind 2017 ook betrokken bij diensten voor externe syndicatie, waarbij onze artikelen via derden in de markt (bij uitgevers en andere mogelijke afnemers) worden aangeboden. Deelnemers worden hier apart over ingelicht. Op dit moment is er een test in voorbereiding met Profactys, meer informatie daarover vind je op deze pagina.

------

Reporters Online

Leidseplein 32 2013 PZ

Haarlem

info@reportersonline.nladministration@reportersonline.nl, syndication@reportersonline.nl

++31 6 16477336